دبیرستان دخترانه توحید - ناحیه 2 قزوین
آموزش و پرورش

 
تاريخ : شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹

به منظور زمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیا مدرسه ، شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد .

1.تحکم و تعمیق ارزش ها ، باورهای دینی ، آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان

2.تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان

3.تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود

4.توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چارچوب مقررات ، قوانین و آیین نامه اجرایی مدارس

5.توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

6.توسعه و تقویت فعالیت های گروهی ، اعم از آموزشی و پرورشی

7.تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان

اهم وظایف شورا به شرح زیر است :

1. بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس

2. بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه

3.همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقلابی در مدرسه

4.اداره نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه

5. همکاری در ارتقاء مهارت فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه

6.همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدرسه

7.همکاری در تشکیل و اداره تعاونی آموزشگاهی

8.شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان

9. دعوت از دانش آموزان برای همکاری با شورا در پیشبرد فعالیت های پرورشی و آموزشی

1۰.همکاری در تقویت هویت دینی و انقلابی و ملی دانش آموزان

11.همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در اجرای برنامه های و فعالیت های پرورشی .

زمان و نحوه انتخابات شورای دانش آموزی:

شورای دانش آموزی در تمامی مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی اعم از شهری ، روستایی ، عشایری ، دخترانه ، پسرانه ، دولتی و غیر انتفاعی در داخل و خارج از کشور تشکیل می گردد .

انتخابات شورای دانش آموزی به صورت هماهنگ در تمامی مدارس مذکور در نیمه اول آبانماه با پیام وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار می گردد .

 مدیر و معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه موظفند قبل از ثبت نام دانش آموزان برای عضویت در شورای دانش آموزی تمامی دانش آموزان مدرسه را نسبت به اهداف ، شرح وظایف و ... شورای دانش آموزی آشنا نمایند . دانش آموزانی که تمایل به عضویت در شورا دارند ، دو هفته قبل از انتخابات خود را کاندید عضویت نموده و در دفتر مدرسه ثبت نام می نمایند . مدیر با همکاری و مشارکت شورای مدرسه موظف است اسامی کاندیدهای نهایی دارای شرایط را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی دانش آموزان برساند .

دانش آموزان می توانند به مدت سه روز ( قبل از انتخابات ) در خصوص دیدگاه ها ، نظرها و برنامه های خود به تبلیغ بپردازند . دانش آموزان در انتخابات نمایندگان خود را با رای کتبی مخفی انتخاب می نمایند . احکام اعضای شورای دانش آموزی توسط مدیر مدرسه برای مدت یکسال صادر می گردد .  

شرایط عضویت در شورای دانش آموزی:

داوطلبان عضویت در شورای دانش آموی باید دارای شرایط زیر باشند :

الف) رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان

ب) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران

ج ) برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پایبند به قوانین مدرسه

د ) برخورداری از وضعیت تحصیلی متوسط و روبه رشد

هـ ) برخورداری از وضعیت رفتاری متعادل

تذکر:

مرجع تشخیص احراز شرایط قبل از انتخابات شورای مدرسه است .در صورتیکه برای یکی از اعضای شورای های دانش آموزی فقدان شرایط ، برای استمرار عضویت مطرح شود ، لازم است موضوع در شورای دانش آموزی مورد بررسی قرار گرفته و توسط اعضا و با مشورت شورای مدرسه تصمیم گیری شود .

نحوه تشکیل جلسات:

جلسات شورای دانش آموزی حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود . این جلسات با حضور 3/2 اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین و پس از تایید نهایی نماینده مدیر مدرسه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد .

شورای دانش آموزی در صورت نیاز به پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا می تواند جلسات فوق العاده را برگزار نماید .

به منظور اثر بخشی بیشتر شورای دانش آموزی ، معاون یا مربی پرورشی مدرسه و در صورت بلا تصدی بودن حوزه پرورشی یکی از معاونین مدرسه ، به انتخاب مدیر ضمن حضور ، بر تشکیل جلسات شورای دانش آموزی و کمیته های آن نظارت داشته و مسائل و مشکلات آنان را پیگیری می نماید .

جلسات عمومی شورای دانش آموزی به منظور تبیین شرح وظایف و ارائه گزارش ، عملکرد شورا و دریافت نظر دانش آموزان حداقل در دو نوبت در سال تحصیلی با حضور دانش آموزان مدرسه تشکیل می شود .

بدین منظور دبیرستان توحید نیز همپای سایر مدارس کشور انتخابات شورای دانش آموزی را با شور هذرچه تمام تربرگزار کردند.

گـــزارش تصویــری از برگـــزاری انتخـــابات شورای دانش آموزی مدرسه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این هم نمونه تبلیغات کاندیــــــــداهـــا!!!:

 

 

 اعضای برگزیده شورای دانش آموزی دبیرستان توحـــید پس از اخذ احکام خود:

 

 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی این عزیزان ارسال توسط توحید

پیج رنک

آرایش